SiemaShop

Karnety prysznice

REGULAMIN

korzystania z karnetów na prysznice podczas 27. Pol’and’Rock Festival (dalej „Festiwal”)

organizowanego przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

(zwany dalej „Regulaminem”)

 

Sprzedającym karnety jest Producent Wykonawczy Festiwalu - Złoty Melon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dominikańskiej 19C, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000158131, o kapitale zakładowym 1 594 000 zł, NIP 5213236491, REGON 015440977, w której Fundacja posiada 100% udziałów, zwana dalej „Sprzedającym”.

 

      I.          Przedmiot Regulaminu

1.      Uczestnicy podczas trwania Festiwalu mogą skorzystać z pryszniców. W tym celu należy zakupić od Sprzedającego karnet na prysznic.

2.      Regulamin określa zasady i warunki realizacji karnetów umożliwiających skorzystanie z prysznica podczas trwania Festiwalu.  

3.      Prysznic powinien trwać maksymalnie 10 minut.

    II.          Karnet

4.      Karnet jednorazowy o wartości 12 zł (dalej „Karnet”) upoważnia jego posiadacza wyłącznie do wykorzystania go w celu skorzystania z jednego prysznica podczas trwania Festiwalu tj. w dniach od 27.07.2021 r. do 01.08.2021 r. Wykorzystanie Karnetu nie jest możliwe po zakończeniu Festiwalu.

5.      Na podstawie Karnetu z prysznica skorzystać może jedna osoba. Dzieci do lat 7 mogą wejść pod prysznic z rodzicem na jeden karnet.

6.      Karnet na awersie posiada miejsce na jego przedziurkowanie przez obsługę pryszniców.

7.      Korzystający z Karnetu ma obowiązek przestrzegać zasad korzystania z prysznica umieszczonych na rewersie Karnetu, a w szczególności pozostawić po sobie porządek.

  III.          Zakup Karnetu

8.      Karnet można zakupić:

a)      online przez sklep internetowy Siemashop (https://siemashop.pl), prowadzony przez Sprzedającego – Karnet, po jego opłaceniu, zostanie wysłany na adres wskazany przez kupującego,

b)     na terenie Festiwalu podczas jego trwania – Karnet, po jego opłaceniu, zostanie wydany kupującemu w miejscu jego zakupu tj. w kasach stacjonarnych.

  IV.          Zwrot Karnetu

9.      Karnet niewykorzystany, posiadacz może zwrócić:

a.      w czasie Festiwalu – w kasach stacjonarnych. Zwrot następuje gotówką.

b.      po zakończeniu Festiwalu - pocztą na adres Sprzedającego. Wraz z niewykorzystanym Karnetem, należy przesłać wypełniony formularz zwrotu. Formularz znajduje się na stronie internetowej sklepu Siemashop (https://siemashop.pl),. Zwrot następuje przelewem na numer konta wskazany w formularzu.

10.   Wraz ze zwrotem Karnetu należy doręczyć Sprzedającemu paragon lub inny dowód zakupu.

11.   W przypadku utraty Karnetu z przyczyn leżących po stronie posiadacza, zwrot środków pieniężnych nie przysługuje – w takiej sytuacji posiadacz ma prawo do kupna nowego Karnetu, po obowiązującej podczas trwania Festiwalu cenie.

12.   Niewykorzystany Karnet można zwrócić najpóźniej 14 dni od daty zakończenia Festiwalu.

    V.          Postanowienia końcowe

13.   Zakup i realizacja Karnetu oznaczają akceptację niniejszego regulaminu oraz w przypadku zakupu online, także regulaminu sklepu internetowego dostępnego na stronie https://siemashop.pl/page/regulamin_zakupow (kupującemu online przysługują wszelkie prawa wskazane w tym regulaminie).

14.   Wszelkie reklamacje związane z zakupem Karnetów należy zgłaszać na adres e-mail: [email protected]

15.   Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych klienta znajdują się polityce prywatności sklepu Siemashop (dostępna pod adresem: http://siemashop.pl/polityka_prywatnosci).